GİZLİLİK KOŞULLARI

Aydınlatma Metni

Üstün Yetenekliler İçin Toplum 5.0 Projesi Aydınlatma Metni

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. Maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Üstün Yetenekliler İçin Toplum 5.0 Projesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz;

society5forgifteducation.org hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların yapılması,

society5forgifteducation.org faaliyetlerinin tanıtılması,

society5forgifteducation.org tarafından sunulan eğitim hizmetlerinden ilgili kişilerin faydalanması,

society5forgifteducation.org ile ilgili akademik çalışmalar yapılabilmesi

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; society5forgifteducation.org nezdindeki eğitim faaliyetlerini sürdürmek, society5forgifteducation.org ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi,  ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına; işbirliği yapılan danışman ve anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, web sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, Üstün Yetenekliler İçin Toplum 5.0 Projesi’in sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

society5forgifteducation.org’te tutulan verileriniz:

Veri Çeşitleri

Toplanma Yöntemi

Ödev kağıdı (Dijital), Fotoğraf

Otomatik Aktarım

IP adresi, E-posta

Otomatik Aktarım

Alınan ders listesi, Ders materyalleri

Otomatik Aktarım

Çevrimiçi etkinliklerden alınan notlar

Otomatik Aktarım

Ad, Soyad, e posta

Otomatik Aktarım

Sistemde yapılan işlem kaydı, İşlem zamanı, Kullanıcılara gönderilen e-posta içerikleri, Çevrimiçi sınav sorularına verilen cevaplar

Otomatik Aktarım

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Üstün Yetenekliler İçin Toplum 5.0 Projesi’e iletmeniz durumunda Üstün Yetenekliler İçin Toplum 5.0 Projesi talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Üstün Yetenekliler İçin Toplum 5.0 Projesi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi 
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak info@society5forgifteducation.org iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üstün Yetenekliler İçin Toplum 5.0 Projesi Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

e) Başvuru

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi imzalı olarak kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@society5forgifteducation.org adresine iletebilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenen kişisel verilerimin güncel ve doğru olduğunu society5forgifteducation.org tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.